Organizacija

Zavod za industrijsko inženjerstvo, analogno sličnim zavodima na drugim visokim učilištima u svijetu (Department of Industrial Engineering), sadrži znanstvene discipline za istraživanje i razvoj, projektiranje, uvođenje, održavanje i upravljanje proizvodnim procesima industrijskih poduzeća.
Područje industrijskoga inženjerstva obuhvaća oblikovanje proizvodnih i poslovnih procesa gospodarskih subjekata, integraciju tokova materijala, proizvoda, informacija i ljudskih resursa, upravljanje svim čimbenicima proizvodnje i poslovanja uz stalna nastojanja za optimizacijom i unapređenjem navedenih procesa. Navedeno se ostvaruje projektiranjem proizvodnje, upravljanjem proizvodnjom te definiranjem socijalnih odnosa.

Zavod za industrijsko inženjerstvo se sastoji od tri katedre i tri laboratorija:Povijest Zavoda za industrijsko inženjerstvo


Zavod za industrijsko inženjerstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu slijednik je Zavoda za organizaciju istoga fakulteta, a pod ovim nazivom djeluje od 1998. godine. Svoju znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost ostvaruje u okviru grane proizvodno strojarstvo, znanstveno polje strojarstvo, znanstveno područje tehničke znanosti. Prve tragove ovakva pristupa složenim problemima upravljanja i optimizacije proizvodnje i poslovanja nalazimo na Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi (1919. - 1926.), i to u obliku kolegija koji se uvode već 1925. godine: Uprava i pogon tvornice, Nacionalna ekonomija, Financijske znanosti i Socijalna politika. Najzaslužnijim za uvođenje ovih kolegija može se smatrati ing. Đuro Stipetić, osnivač Zavoda za brodogradnju na Strojarsko-brodograđevnom odjelu Tehničke visoke škole i prvi predavač kolegija Uprava i pogon tvornica.

Sljedeći je korak razvoja ovoga područja osnivanje Zavoda za tehniku i organizaciju proizvodnje, što ga je na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu utemeljio prof. dr. sc. Ivo Hercigonja i čijom je zaslugom uvedeno više novih kolegija, od kojih se neki, pod istim ili sličnim nazivom, nalaze i danas u nastavnim planovima nekoliko zavoda FSB-a.

S druge pak strane, na Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu, osnovanoj s ciljem izobrazbe visokostručnih inženjerskih kadrova za potrebe razvoja industrijske proizvodnje, intenzivno se uvode posve nove znanstvene discipline: projektiranje tehnoloških procesa, održavanje, operacijska istraživanja, matematička statistika, studij rada, operativna priprema, unapređenje proizvodnje, organizacija i uređenje tvornica, kontrola i upravljanje kvalitetom, ekonomika poduzeća, psihofiziologija rada, sigurnost na radu, rukovanje materijalom, itd.

Posebne zasluge za ovakav razvoj pripadaju prof. dr. sc. Aleksandru Đuraševiću (1922. - 1974.), koji je utemeljio područje poznato u razvijenim industrijama zapadnoga svijeta pod nazivom industrijsko inženjerstvo. Uvođenje posve novih znanstvenih disciplina s područja upravljanja poslovnim i proizvodnim sustavima, snažno poduprto metodama operacijskih istraživanja, rezultira i formiranjem laboratorija Računski centar (utemeljen 1973., pri Katedri za organizaciju poduzeća), koji kasnije, godine 1974. prelazi u zajedničke službe FSB-a i koji kao Računski centar FSB-a djeluje i danas.

Godine 1907. akademsko zvanje bachelor’s degree u području Industrijskog inženjerstvo dodijeljeno je prvi puta na University of Pennsylvania. Godine 1948. osnovan je u USA i Institute of Industrial Engineering. U Europi se naziv industrijsko inženjerstvo javlja također 1948. godine, a 2007. godine na FSB-u završava svoj petogodišnji studij prvi mag.ing.mech. s područja industrijskog inženjerstva.